+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo GENERALNI SEKRETAR KOMORE

Komora ima generalnog sekretara Komore koga bira i razrješava Upravni odbor Komore na vrijeme trajanja svog mandata odnosno na četiri godine, na prijedlog Predsjednika Komore. Jedno lice može biti više puta birano za generalnog sekretara Komore, bez ograničenja.

Generalni sekretar Komore je neposredni rukovodilac Stručne službe Komore, rukovodi njenim poslovanjem i organizira proces rada, zastupa i predstavlja Komoru u poslovima Stručne službe i odgovara za zakonitost rada Stručne službe. Generalni sekretar Komore radi po nalozima, uputstvima i smjernicama Upravnog odbora i Predsjednika Komore i odgovara im za svoj rad.

Generalni sekretar Komore može da zastupa i predstavlja Komoru u granicama ovlaštenja koje mu da Predsjednik Komore.

Generalni sekretar Komore je u radnom odnosu sa Komorom i u njoj ostvaruje sva prava i obaveze na radu i po osnovu rada. U slučaju prestanka funkcije, sekretar Komore ima sva prava, s tim da mu otkazni rok iznosi 6 /šest/ mjeseci.

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se