+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo NADZORNI ODBOR KOMORE

Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i 2 (dva) člana. Skupština bira i razrješava članove Nadzornog odbora i imenuje predsjednika Nadzornog odbora, na vrijeme trajanja svog mandata. Nadzorni odbor obavlja svoju funkciju i po isteku mandata Skupštine koja ga je izabrala, sve dok novoizabrana Skupština ne izabere novi Nadzorni odbor. Jedno lice može biti birano u Nadzorni odbor više puta, bez ograničenja. Za članove Nadzornog odbora ne mogu biti birani predstavnici članova Skupštine Komore, članovi Upravnog odbora Komore, Predsjednik Komore i generalni sekretar Komore.

Nadzorni odbor Komore:  kontrolira provođenje Statuta i drugih općih akata Komore, kontrolira ostvarivanje prava i obaveza članova Komore, kontrolira financijsko i materijalno poslovanje Komore, odnosno njene Stručne službe, vrši nadzor nad izvršavanjem prava i obaveza Komore utvrđenih odredbama ovog statuta o djelatnosti Komore i daje prijedloge za unapređivanje aktivnosti Komore,  obavlja nadzor i vrši kontrolu aktivnosti i poslovanja Komore i njenih organizacionih jedinica po prijedlozima Skupštine, Upravnog odbora ili Predsjednika Komore, odnosno po vlastitoj inicijativi  i o rezultatima tog nadzora, odnosno kontrole podnosi odgovarajući izvještaj.

Nadzorni odbor ima pravo i obavezu da Skupštini Komore podnese izvještaj najmanje jedanput godišnje, prilikom razmatranja i usvajanja izvještaja o radu Komore, financijskog plana i završnog obračuna Komore, a Upravnom odboru i Predsjedniku Komore u roku od 30 dana po završetku nadzora, odnosno kontrole o pojedinim pitanjima. Bliže odredbe o radu Nadzornog odbora određuju se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor Komore.

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se