+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo PREDSJEDNIK KOMORE

Predsjednik Komore je inokosni organ Komore. Predsjednika Komore bira i razrješava Upravni odbor Komore, na vrijeme trajanja svog mandata. Predsjednik Komore obavlja svoju funkciju i po isteku mandata Upravnog odbora Komore koji ga je izabrao, sve dok novoizabrani Upravni odbor ne izabere novog Predsjednika. Jedno lice može biti birano za Predsjednika Komore više puta, bez ograničenja. Za Predsjednika Komore može biti izabrano lice koje je istaknuti privrednik-poduzetnik, naučno-istraživački radnik ili ugledni stručnjak iz oblasti privrede, za čiji izbor ne postoje zakonske smetnje predviđene za izbor poslovodnog organa poduzeća.

Predsjednik Komore:  zastupa i predstavlja Komoru pred organima državne vlasti i svim drugim privrednim i neprivrednim subjektima , organizira proces rada i rukovodi radom i poslovanjem Komore,  odgovara za zakonitost rada Komore, izvršava odluke Skupštine Komore i Upravnog odbora Komore, te poduzima odgovarajuće mjere po izvještajima Nadzornog odbora Komore, priprema prijedloge svih akata koje u svom djelokrugu utvrđuju i donose Skupština i Upravni odbor Komore,  odlučuje kao drugostepeni organ o svim pravima, obavezama i odgovornostima radnika u Stručnoj službi Komore, obavlja i sve druge poslove utvrđene zakonom, statutom, drugim općim aktima i odlukama Skupštine i Upravnog odbora Komore.

Predsjednik Komore može pojedina svoja ovlaštenja prenijeti na generalnog sekretara Komore i druga lica.

Predsjednik Komore ima pravo i obavezu da Upravnom odboru Komore podnese izvještaj o radu Komore najmanje jedanput godišnje, a Nadzornom odboru Komore najkasnije u roku od 30 dana od dana kada zatraži taj izvještaj.

Ako Predsjedniku Komore iz bilo kojeg razloga prestane funkcija, funkciju Predsjednika Komore vršit će generalni sekretar Komore do izbora novog Predsjednika Komore.

Predsjednik Komore je u radnom odnosu sa Komorom i u njoj ostvaruje sva prava i obaveze na radu i po osnovu rada. U slučaju da Predsjednik Komore ne bude ponovo izabran na tu funkciju, ili bude razriješen te funkcije iz bilo kog razloga, Komora je dužna da mu ponudi raspored na radno mjesto u Stručnoj službi Komore koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i drugim radnim sposobnostima. Ako Predsjednik Komore ne prihvati ponuđeno radno mjesto u Stručnoj službi Komore, prestaje mu radni odnos u Komori čim sam sebi obezbijedi drugo zaposlenje, a najkasnije protekom otkaznog roka od 1 /jednu/ godinu dana. Za vrijeme otkaznog roka Predsjednik Komore ostvaruje sva prava iz radnog odnosa u Komori u obimu koji je ostvarivao do prestanka funkcije Predsjednika Komore.

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se