+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo SKUPŠTINA KOMORE

U Skupštinu Komore biraju se istaknuti privrednici-poduzetnici, naučno-istraživački radnici i drugi ugledni stručnjaci iz oblasti privrede. Skupština Komore broji ukupno 25 (dvadesetpet) predstavnika. Kriteriji i način izbora predstavnika članova Komore u Skupštinu uređuje se posebnom odlukom koju donosi Skupština Komore u skladu sa zakonom. Skupština Komore održava se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Skupština Komore će se održati ako to zahtijevaju Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednik Komore ili najmanje jedna trećina predstavnika u Skupštini Komore. Skupština Komore ima predsjednika i potpredsjednika koje bira na prvoj sjednici na vrijeme trajanja svog mandata. Predsjednika i potpredsjednika Skupština bira javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih predstavnika na sjednici. Predsjednik Skupštine priprema i zakazuje sjednice, rukovodi radom i brine se o održavanju reda na sjednici, potpisuje akta o sjednici i akta donesena na sjednici.

U pripremi i zakazivanju sjednica Skupštine predsjednik Skupštine surađuje sa Predsjednikom Komore. Predsjednik i generalni sekretar Komore imaju pravo i dužnost da pomažu predsjedniku Skupštine u pripremi, zakazivanju i vođenju sjednice Skupštine, kao i da učestvuju u radu sjednice Skupštine, bez prava odlučivanja.

U radu sjednice Skupštine imaju pravo i obavezu da učestvuju, bez prava odlučivanja, članovi Upravnog odbora ukoliko nisu članovi Skupštine, članovi Nadzornog odbora, generalni sekretar i Predsjednik Komore.

Skupština Komore: donosi Statut Komore, donosi smjernice za godišnji i dugoročni program rada Komore, usvaja izvještaj o radu Komore, utvrđuje visinu članarine članova Komore, usvaja financijski plan i završni obračun Komore, donosi Poslovnik o svom radu, donosi Kodeks poslovne etike članova Komore , donosi Odluku o kriterijima i načinu izbora predstavnika u Skupštinu Komore i Uputstvo za provođenje izbora,  bira i razrješava članove Upravnog odbora i imenuje predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Komore, bira i razrješava članove Nadzornog odbora i imenuje predsjednika Nadzornog odbora Komore, bira i razrješava članove Suda časti i imenuje predsjednika Suda časti Komore i tužioca i zamjenika tužioca Suda časti, donosi druge odluke, zaključke i preporuke, utvrđene  zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Komore.

Statut se donosi javnim glasanjem većinom glasova ukupnog broja predstavnika u Skupštini. O ostalim pitanjima iz svog djelokruga Skupština donosi odluke javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih predstavnika na sjednici. Izuzetno, Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz izvrši tajno glasanje. Bliže odredbe o radu Skupštine Komore uređuju se Poslovnikom.

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se