+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

pkusk logo UPRAVNI ODBOR KOMORE

Upravni odbor Komore bira Skupština Komore, na vrijeme trajanja svog mandata. Upravni odbor obavlja svoju funkciju i po isteku mandata Skupštine koja ga je izabrala, sve dok novoizabrana Skupština ne izabere novi Upravni odbor. Jedno lice može biti birano u Upravni odbor više puta, bez ograničenja.

Upravni odbor Komore broji 9 (devet) članova. U Upravni odbor biraju se istaknuti privrednici-poduzetnici, naučno-istraživački radnici i ugledni stručnjaci iz oblasti privrede. U Upravni odbor ne mogu biti birani članovi Nadzornog odbora i Predsjednik Komore. Upravni odbor ima predsjednika i potpredsjednika koje imenuje Skupština na vrijeme trajanja svog mandata.

Upravni odbor radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi.

Predsjednik Upravnog odbora priprema i zakazuje sjednice, rukovodi radom na sjednici i brine se o održavanju reda na sjednici, potpisuje akta o sjednici i akta donesena na sjednici. U pripremi i zakazivanju sjednice Upravnog odbora predsjednik Upravnog odbora surađuje sa Predsjednikom Komore. Predsjednik i generalni sekretar Komore imaju pravo i dužnost da pomažu predsjedniku Upravnog odbora u pripremi, zakazivanju i vođenju sjednice, kao i da učestvuju u radu sjednice Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

Upravni odbor Komore: priprema prijedloge svih odluka koje donosi Skupština Komore, bira i razrješava Predsjednika Komore, donosi odluke o uslovima, načinu i rokovima izvršavanja odluka Skupštine Komore, donosi odluke o uslovima, načinu i rokovima utvrđivanja prijedloga i donosi odluke o tim prijedlozima u poslovima partnerskih odnosa Komore sa organima izvršne vlasti i uprave Kantona, prati privredna kretanja po pojedinim oblastima i granama, te privrede u cjelini na području Unsko – sanskog kantona, razmatra i ocjenjuje uspješnost u izvršavanju zadataka Komore utvrđenih ovim statutom i utvrđuje mjere za povećanje efikasnosti njenog rada , donosi sva opća akta Komore koji nisu u djelokrugu rada Skupštine Komore, bira i razrješava generalnog sekretara Komore, na prijedlog Predsjednika Komore, predlaže predsjednika i članove Suda časti i tužioca i zamjenika tužioca Suda časti Komore, prema potrebi obrazuje i druge komisije, stručne grupe i druga radna tijela iz reda članova Komore, naučnih institucija, uglednih stručnjaka iz oblasti privrede, članova Upravnog odbora i Stručne službe Komore, radi što kvalitetnije obrade određenih pitanja iz svog djelokruga, odlučuje u drugom stepenu o žalbama na odluke Suda časti Komore i o brisanju iz članstva Komore poslovnog subjekta na preporuku Suda časti,  donosi druge odluke, zaključke i preporuke utvrđene zakonom, ovim statutom, odlukama Skupštine i drugim aktima Komore.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova. Glasanje u Upravnom odboru je javno. Izuzetno, Upravni odbor može odlučiti da se o pojedinim pitanjima izvrši tajno glasanje. Bliže odredbe o radu Upravnog odbora Komore uređuju se Poslovnikom kojeg donosi Upravni odbor.

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se