+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Projekti   

Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava za program “Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća“

Datum objave: 04.10.2019 10:56

Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava za program “Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća“

Na osnovu Programa poticaja privredi za 2019. godinu i Odluke o usvajanju Programa poticaja privredi za 2019. godinu br. GV-05-140 od 04.07.2019. godine, kao i Smjernica za podnosioce prijava za Program poticaja za 2019. godinu, Gradonačelnik Bihaća raspisuje:

Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava za program “Poticaji za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća“

I  PREDMET I OČEKIVANI REZULTATI JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih za privredne djelatnosti koje se bave uzgojem i preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda sa krajnjim ciljem jačanja privrede i uravnoteženog razvoja na cijelom području Grada Bihaća, te posredno poticanja ostanka i doseljavanja stanovništva. Programom se također želi doprinijeti osnaživanju žena kroz podršku njihovom poduzetništvu i samozapošljavanju.

Sredstva za poticaje u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM obezbijeđena su iz sredstava Budžeta Grada Bihaća (40.000,00 KM) i Projekta ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg podržava i financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) ( 40.000,00 KM).

Maksimalan iznos financijskih sredstva za koje jedan korisnik može aplicirati je 10.000,00 KM. Sredstva su ograničena i dodjeljuju se korisnicima kao nepovratna.

Svi korisnici obavezni su sudjelovati u ukupnim troškovima sa najmanje 20% vlastitih sredstava.

Očekivani rezultati Poticaja za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća su:

 • Najmanje 2 nova privredna subjekta registrirana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 35/09 i 42/11) i Zakonom o privrednim društvima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 81/15);
 • Najmanje 3 nova radna mjesta kreirana na osnovu Rješenja o obavljanju djelatnosti koje je izdala jedinica lokalne samouprave (samozapošljavanje) i/ili pozicije sa punim radnim vremenom zasnovane na potpisanom Ugovoru o radu koji ne može biti zaključen na period kraći od 6 mjeseci;
 • Unaprijeđeni prerađivački kapaciteti u najmanje 6 postojećih privrednih subjekata.

II  KORISNICI SREDSTAVA I ELIMINACIJSKI KRITERIJI

Poticajna sredstva namijenjena su:

 • Postojećim poslovnim subjektima koji se bave uzgojem poljoprivrednih proizvoda i poslovni subjekti koji se bave uzgojem i preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda;
 • Fizičkim licima koja u momentu apliciranja nemaju registriranu djelatnost – startupi.

Za podršku postojećim privrednim subjektima u unapređenju njihovih prerađivačkih i proizvodnih kapaciteta namijenjeno je 60.000,00 KM, dok je ostatak od 20.000,00 KM namijenjen za podršku uspostavi novih privrednih subjekata kroz jačanje njihovih proizvodnih/prerađivačkih kapaciteta.

Da bi prijava bila razmatrana podnosioci prijave MORAJU zadovoljiti sljedeće eliminacijske kriterije i to:

 • vlasnici su pravnog lica registriranog na području Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 81/15) ili registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 35/09 i 42/11 (obrta) koji se primarno bave uzgojem i preradom poljoprivrednih proizvoda ili samo uzgojem poljoprivrednih proizvoda, odnosno imaju sljedeće šifre djelatnosti A/01.13, A/01.24, A/01.25, A/01.28, A/01.29, C/10.32, C/10.39 i C/11.03 – za postojeće privredne subjekte;
 • imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Bihaća – za startupe;
 • nemaju dugovanja prema Gradu Bihaću (uvjerenje će se pribaviti po službenoj dužnosti);
 • pozitivno su poslovali u 2018. godini (za postojeće poslovne subjekte);
 • nemaju dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu plata radnika i poreskih davanja;
 • podnosilac prijave je izrazio namjeru da sudjeluje u realizaciji projekta sa minimalno 20% vlastitih sredstava;
 • realizacija predloženog projekta opisanog u Prijavi neće trajati duže od 29.02.2020. godine.

Ukoliko podnosilac prijave zadovolji eliminacijske kriterije i na osnovu evaluacijskih kriterija bude odabran za dodjelu poticajnih sredstava, dužan je u roku od 12 dana dostaviti uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a, direktnih poreza, PIO i zdravstvenog osiguranja izdata od strane nadležnih institucija. Ukoliko podnosilac prijave u zadanom roku ne dostavi navedena uvjerenja, bit će diskvalificiran.

III  NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA

Poticajima se financiraju sljedeći troškovi;

 • nabavka opreme/mašina/alata za preradu poljoprivrednih proizvoda (sušenje, kuhanje, cijeđenje/prešanje, hlađenje/zamrzavanje, sl);
 • nabavka opreme/mašina/alata za poboljšanje uvjeta za preradu, čuvanje, skladištenje i pakovanje proizvoda.

NAPOMENA: Sva oprema i sredstva koji se kupuju MORAJU biti novi

IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava podnosioca koji je vlasnik postojećeg poslovnog subjekta registriranog u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 35/09 i 42/11) i Zakonom o privrednim društvima FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 81/15) mora sadržavati sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 • popunjen Prijavni obrazac (obrazac se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org);
 • Važeće rješenje o registraciji za obavljanje poslovne djelatnosti;
 • Izvod iz statistike;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji;
 • Financijski izvještaj za prethodnu godinu/period (obrasci SPR-1053 i GPD-1051);
 • Specifikacija plaća za august 2019. godine ovjerena od Porezne uprave;
 • Potpisana i pečatom ovjerena (od strane odgovornog lica - podnosioca Prijave) izjava o izmirenim direktnim porezima i obavezama prema PIO i zdravstvenom osiguranju;
 • Potpisana i pečatom ovjerena izjava o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza (obrazac izjave se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org);
 • Potpisana i pečatom ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (obrazac izjave se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org);
 • Potpisana i pečatom ovjerena izjava o nepostojanju dugovanja podnosioca prijave prema Gradu Bihaću (obrazac izjave se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org)
 • Potpisana i pečatom ovjerena izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz prijave (Izjava se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org);
 • Ostala dokumentacija koja potkrjepljuje tvrdnje iz prijavnog obrasca.

Ukoliko podnosilac prijave bude odabran za dodjelu poticajnih sredstava, dužan je u roku od 12 dana dostaviti uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a, direktnih poreza, PIO i zdravstvenog osiguranja izdata od strane nadležnih institucija. Ukoliko podnosilac prijave u zadanom roku ne dostavi navedena uvjerenja, bit će diskvalificiran.

Prijava podnosioca koji želi pokrenuti djelatnost – startup mora sadržavati sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 • popunjen Prijavni obrazac (Poslovni plan)(obrazac se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org);
 • CIPS prijava prebivališta;
 • Potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (obrazac izjave se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org);
 • Potpisana izjava o nepostojanju dugovanja podnosioca prijave prema Gradu Bihaću (obrazac izjave se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org)
 • Potpisana izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će ispuniti obaveze iz prijave (Izjava se može preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org);
 • Ostala dokumentacija koja potkrjepljuje tvrdnje iz prijavnog obrasca.

Kompletna prijava (popunjeni obrasci i izjave) dostavlja se u zatvorenoj koverti lično na protokol Grada Bihaća ili poštom na adresu:

GRAD Bihać

Bosanska 4

77000 Bihać

s naznakom:

Ne otvarati – Po Javnom pozivu za odabir korisnika poticaja za jačanje poslovnih subjekata koji se bave preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na području Grada Bihaća.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 22. oktobar 2019. godine.

Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtijevanu dokumentaciju bit će odbačene i neće biti predmet razmatranja Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava.

V  EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Smjernicama za podnosioce prijava (dostupne na web stranici Grada www.bihac.org).

VI DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se postaviti putem elektronske pošte na adresu piu.wwtp@bihac.org najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, ili na telefon 037/229-670.

Info radionica za potencijalne podnosioce prijava održat će se 15. oktobra 2019. godine u Salonu za vjenčanja Gradske uprave Bihać sa početkom u 13.00h.

Prilozi za javni poziv: 

Smjernice Poticaji Bihac 2019

Preciscen pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaca radinost

1 - Prijavni obrazac -  Poslovni plan za startupe Bihać 2019

1 - Prijavni obrazac Bihać 2019_postojeći subjekti

2 - Izjava_direktni_indirektni porezi Bihac

2 - Izjava_sukob interesa_koruptivne radnje_startupi

3 - Izjava_dugovanja prema Gradu Bihacu_ startupi

3 - izjava_sukob interesa_koruptivne radnje_postojeći

4 - Izjava_dugovanja prema Gradu Bihacu_ postojeci

4 - Izjava_obaveze iz aplikacije Bihać_startupi

5 - Izjava_obaveze iz aplikacije Bihać

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se